Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky R.A.S. spol. s.r.o. IČO: 604 73 118

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího /dodavatele/ tj. pro uzavírání smluv distančním způsobem a mimo obchodní prostory, ve smyslu ustanovení § 1820 a násl. občanského zákoníku a v části B těchto podmínek i pro prodej zboží nebo dodání služby v obchodě (provozovně prodávajícího) ve smyslu ustanovení § 2158 až 2174 občanského zákoníku. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazníka).

Prodávajícím /dodavatelem je podnikatel: R.A.S. spol. s r.o. se sídlem Babická 2341/5, 149 00 Praha 4 - Chodovec IČ: 60473118, DIČ: CZ60473118 Tel. 603 773 588 / 603 253 557 e-mail: info (@) smartcardsreaders.shop. web: www.smartcardsreaders.shop, Firma je zapsána u rejstříkového soudu v Praze s.z. C 26153 Firma byla založena: 27.01.1994 (dále jen jako „Prodávající“ nebo „Dodavatel“). v případě kupní smlouvy, která byla uzavřena i za použití prostředků komunikace na dálku a zboží bylo předáno prostřednictvím přepravní služby či kurýrem či vyzvednuto na provozovně Prodávajícího v Praze

2. Vymezení pojmů

1. Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel, resp. prodávající.

2. Dodavatel/Prodávající – osoba (viz výše), která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů, dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

3. Kupující/odběratel/spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, neboli osoba fyzická, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným než podnikatelským účelem.

4. Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby, a identifikuje se vůči prodávajícímu IČ a pod tímto IČ bude též konat právní úkony.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách Prodávajícího vyjadřuje Prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem řádného doručení objednávky kupujícího Prodávajícímu.

2. V případě objednávky zboží, které bylo prodáváno v tzv. „akci“ (výprodeje, promo akce, zboží s dárkem, poslední kusy apod.) dochází k uzavření kupní smlouvy doručením zboží kupujícímu. Od těchto momentů mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3. Objednávku je možné stornovat pomocí kontaktů uvedených výše a na těchto www.stránkách (www.rassro.cz), kde jsou podmínky Prodávajícím umístěny

4. Smlouva je uzavírána v jazyce českém. Nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávaného či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném, pro strany srozumitelném jazyce, zpravidla v anglickém jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována v jeho informačním systému za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě Prodávajícího (viz výše) a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit v části označené jako jeho účet pod jeho přihlašovacím jménem (po uvedení kupujícím - objednatelem zvoleného přístupového kódu).

5. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

6. Podáním objednávky kupující/objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, dodacím řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

7. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. O rozsahu předepsaných údajů a formulář stanovuje a upravuje výhradně Prodávající.

8. Prodávající má právo objednávku zrušit („stornovat“) nebo její část v případě, že objednané zboží během vyřizování objednávky nebude dostupné, případně se výrazným způsobem změní jeho cena či se změna bude týkat chybného parametru udané ceny předmětu zboží.

9. O zrušení objednávky bude zákazník bezprostředně informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude příslušná částka bezprostředně vrácena na bankovní účet kupujícího.

10. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Prodávajícího (viz výše) dává kupující/objednatel prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (k tomu více v sekci „Ochrana osobních dat").

4. Cenové a kupní podmínky

1. Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Akční nabídky a slevové akce jsou platné vždy dle termínu u dané akce uvedené či do vyprodání zásob. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

2. Kupující je před uzavřením objednávky seznámen s celkovou cenou včetně DPH a dalších poplatků. V ceně produktu je účtován recyklační poplatek, který je součástí ceny výrobku a je stanoven zákonem (viz část 11 těchto podmínek). K ceně poštovného a dobírečného (příplatek za platbu) je připočtena DPH v závěru objednávky dle zákona o DPH.

3. Při platbě předem (proforma fakturou) musí být na účet prodávajícího převeden obnos v plné fakturované výši včetně veškerých bankovních poplatků. Zejména při zahraniční platbě je nutné použít při zadání platby volbu „OUR“ pro úhradu poplatků všech zprostředkujících bank. Jediná akceptovatelná výjimka je tzv. europlatba (SEPA) v EUR, kde je možno použít volbu „SHA“. V případě, že nedojde platba v plné výši, nebude provedeno odeslání zboží až do plné úhrady ceny.

4. Plátce DPH (VAT) ze zemí Evropské Unie (mimo ČR) může být osvobozen od placení DPH. Podmínkou je registrace v systému elektronického obchodu Prodávajícího a zapsání platného EU VAT ID (DIČ). Tuto skutečnost sdělí subjekt po registraci Prodávajícímu a po kontrole správcem systému mu bude zapnuta funkce objednávání a kalkulace bez DPH.

5. V případě zahraniční platby SEPA v EUR (např. ze Slovenska) bankou na účet Prodávajícího do výše 1.000,-EUR včetně může být připočítán bankovní poplatek za příchozí platbu dle ceníku Raiffeisenbank. Při platbě přes systém PayPal může být připočítán poplatek ve výši 3,4 % který pokrývá nejen náklady firmy PayPal ale též garanci vrácení peněz.

6. Balné je již započítané v ceně výrobku. Balným se rozumí kontrola kompletnosti produktu (ovladače, kabely, anglické manuály), bezpečné zabalení křehkého výrobku v případě, že původní obal nedostatečně chrání výrobek proti poškození při dopravě, zabalení výrobku pečetící páskou tak, aby nemohlo dojít k otevření krabice bez porušení bezpečnostní pásky, načtení sériových čísel a další zajištění informací o výrobku pro nutné zajištění pojištění při dopravě výrobku.

7. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím/objednatelem v jeho objednávce.

8. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

9. Při převzetí zboží kupující obdrží dodací list, který je zároveň záručním listem v případě, že není přiložen záruční list výrobce.

10. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Prodávající přijetí objednávky – nabídky kupujícího s dodatkem nebo odchylkou od těchto Dodacích podmínek vylučuje.

11. Pokud by se v některém z uvedených bodů Všeobecných dodacích podmínek dostaly tyto podmínky do rozporu se zákonnou úpravou chránícího koncového spotřebitele (např. při změně zákona může zákonná úprava chránit koncového spotřebitele lépe, než je tomu dáno tímto řádem), podmínky pro koncového spotřebitele se řídí zákonnou úpravou pro spotřebitele příznivější.

12.Základní ceny přepravy:

Česká pošta – cenné psaní: 119,- Kč (143,99 Kč s DPH)
Česká pošta – balík do ruky: 176,- Kč (212,96 Kč s DPH)
EMS ČP: 186,- Kč (225,06 Kč s DPH)
PPL: 169,- Kč (204,49 Kč s DPH)
Uloženka: 79,- Kč (95,59 Kč s DPH)
Uloženka Slovensko: 100,- Kč (121,- Kč s DPH)
PPL Slovensko: 330,- Kč (399,30 Kč s DPH)
Dobírka poplatek 40,- Kč (48,40 Kč s DPH)

5. Vlastnosti předmětu prodeje

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.*)

2. Nestanoví-li občanský zákoník nebo jiný zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

3. Zobrazení a podoba prodávaných věcí na obrázku v elektronickém katalogu je pouze orientační a může se nepatrně lyšit od skutečné podoby zboží, zejména v odstínu barvy, tvaru, logu či popisech.

*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES, o určitých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na spotřební zboží

6. Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s touto části Všeobecných smluvních podmínek, které tvoří níže uvedený reklamační řád Prodávajícího vydaný v souladu s právním řádem platným v ČR.

2. Zboží můžete reklamovat přímo v autorizovaných servisech.

3. Zboží lze reklamovat u Prodávajícího dle podmínek reklamačního řádu na adrese provozovny Prodávajícího (viz výše) (další kontakty na prodávajícího viz výše)

6.1. Reklamační řád upravuje záruku na zboží a postup při jeho reklamaci Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené u Prodejce kupujícím, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Reklamační řád byl vypracován v souladu s: o Občanským zákoníkem 89/2012 Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb., jejichž právní režim se užije, je-li kupujícím: spotřebitel vymezený § 419 NOZ "Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná." o Občanským zákoníkem 89/2012 Sb., jehož právní režim se užije, je-li kupujícím: podnikatel vymezený § 420 NOZ "Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele." Pro vyvrácení pochybností a předcházení vzniku možných kolizí či rozporů se pro účely smluvního vztahu rozumí podnikatelem každý, který se bude identifikovat vůči prodávajícímu IČ a pod tímto IČ bude též konat právní úkony. Kupující převzetím zboží od prodávajícího či přepravce souhlasí s tímto uvedeným reklamačním řádem a jeho postupem. Kupující, jakožto spotřebitel i podnikatel, jsou povinni se seznámit s reklamačním řádem již před uskutečněním objednávky, to vše za účelem předcházení možných rozporů či kolizí.

6.1.1. Záruka

1. Délka záruky z titulu práva za vady dle § 2165 odst. 1 občanského zákoníku je uvedena na dodacím listě, kdy minimální doba záruky na nové zboží je 24 měsíců. Pokud se jedná o použité spotřební zboží, doba záruky je stanovena na 6 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. (Doba trvání reklamace počíná dnem následujícím po přijetí zboží prodávajícím a končí dnem vyřízení reklamace, nikoliv až dnem vyzvednutí zboží zákazníkem.) V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši 24 měsíců od okamžiku, kdy kupující dostane nový záruční list s novým sériovým číslem.

2. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.

3. V případě, kdy je kupujícím podnikatel, přebírá prodávající v prvé řadě záruku za jakost v délce, kterou uvádí výrobce předmětného zboží či produktu, většinou 1 rok (např. výrobky Chiyu), maximálně však 24 měsíců. Uplatní-li kupující vadu výrobku, za kterou prodávající odpovídá, má kupující nárok na její odstranění.

4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

5. Záruka se nevztahuje na následující případy: o vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu a případné škody v důsledku toho vzniklé o vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti a na poškození zařízení způsobené nadměrným mechanickým opotřebením o na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním o vzniklé mechanickým poškozením zboží o používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí o neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží o pokud bylo zboží nebo jeho část poškozena počítačovým virem o pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu o zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami o provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů o zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.) o při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware o zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí - prodávající doporučuje kupujícímu pravidelné čištění mechanických součástí (PC sestavy, větráky, chladiče) odborným servisem, v důsledku poškození produktu vlivem prachu může dojít k zamítnutí reklamace o Prodávající nenese odpovědnost za případné problémy vzniklé v důsledku omezené funkčnosti aplikací, které nejsou vhodné (tj. nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Dále prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce. o V případě softwarového zboží (software podléhající licenci obsahují například SDK) se záruka vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost médií (tj. média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software. o LCD displej - Reklamace vadných pixelů se řídí podle normy ISO 13406-2.

6.1.1.2. V souvislosti s výše uvedeným bere kupující na vědomí, že záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou je zboží způsobilé vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet a plnit tak svou plnohodnotnou funkčnost. Prodejce tak v reklamačním řízení posuzuje nárokovanou vadu i s ohledem na výše uvedenou životnost a způsob míry opotřebení. Tato posuzovaná skutečnost bude tvořit součást obsahu reklamačního protokolu, pokud se na ni prodejce bude odvolávat jako na důvod zamítnutí reklamace v záruční době.

6.1.2. Způsob reklamace

1. Při uplatnění reklamace je nutno předložit kompletní reklamovaný předmět plnění včetně příslušenství nebo jeho reklamovanou část.

2. V případě, že bylo zboží zakoupeno kupujícím, který je podnikatelem dle výše uvedeného, musí kupující uplatňovat reklamaci přímo a jen v autorizovaném servise. V tomto případě se reklamace řídí podmínkami autorizovaného servisu.

3. Spotřebitel ve vlastním zájmu na rychlém vybavení reklamace předloží spolu s reklamovaným předmětem fakturu dokládající uzavření kupní smlouvy ohledně reklamovaného předmětu plnění, dodací list nebo výdejku včetně uvedených sériových čísel jednotlivých součástí předmětu plnění (to se nevztahuje na zapečetěné sestavy PC), případně i zvláštní certifikát, záruční list nebo záruční kartu, která slouží k provedení reklamace v autorizovaných servisních střediscích výrobců. Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.

4. Při uplatňování reklamace zákazník uvede, jakým způsobem si přeje reklamaci vyřešit.

5. V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

6. V případě uplatnění reklamace si spotřebitel ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

7. Dodavatel není povinen přijmout k reklamaci předmět plnění, nepředá-li jej odběratel s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

8. Přesné označení vytýkaných vad a specifikaci práv, která odběratel vůči dodavateli uplatňuje, je třeba dodavateli sdělit hned na počátku při uplatnění reklamace, nejpozději před předáním reklamovaného předmětu dodavateli.

9. Dodavatel po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu: o uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí o není-li možné oprávněnou reklamaci na místě vyřídit, přijme reklamovaný předmět do reklamačního řízení, v jehož průběhu dojde bez zbytečného prodlení k vyřízení oprávněné reklamace. O převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel odběrateli písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy o na místě odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět odběrateli vrátí o přijme reklamovaný předmět k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení vyřízena, nebo bude odmítnuta. O převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel odběrateli písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy

10. O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné, nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) může vyrozumět dodavatel odběratele předem dohodnutým způsobem (písemně, nebo některým z dálkových komunikačních prostředků). Toto však nezbavuje odběratele povinnosti samostatně se informovat o stavu reklamace. V případě, že tak odběratel neučiní, pak musí snášet důsledky, které z jeho nečinnosti v tomto směru plynnou (viz nález Ústavního soudu České republiky, sp. zn. III.ÚS2983/08).

11. Kupující bere na vědomí, že při uplatňování práv v reklamačním řízení bude vůči prodávajícímu postupovat způsobem, který je slučitelný s literou zákona a obecně závaznými normami chování a nebude postupovat způsobem, který by ve svém důsledku znamenal šikanózní výkon práv v rozporu s dobrými mravy a oprávněnými zájmy smluvních stran.

12. Prodávající může od kupujícího požadovat kompletní příslušenství, které obdržel při koupi zařízení. Při nedodání příslušenství na základě tohoto požadavku, může být reklamace zamítnuta. Kompletním příslušenstvím mohou být myšlena sluchátka, instalační CD, přidané kabely, napájecí adaptér, dálkový ovladač atd.

13. Kupující je oprávněn uplatňovat nároky, které jsou přiměřené vadě příslušného reklamovaného zboží a které se posuzují z hlediska intenzity porušení kupní smlouvy tj. zda jde o podstatné či nepodstatné porušení kupní smlouvy s ohledem na vadu příslušného předmětu zboží.

14. Pro vyloučení pochybností se podstatným porušením smlouvy v souladu s § 2002 odst. 1, občanský zákoník rozumí: "Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není."

15. V případě podstatného porušení kupní smlouvy má kupující nárok na: o odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci o odstranění vady opravou věci o přiměřenou slevu z kupní ceny o odstoupení od smlouvy

16. V případě nepodstatného porušení smlouvy kupní smlouvy má kupující nárok na: o odstranění vady o přiměřenou slevu z kupní ceny

17. Přiměřenou slevou z kupní ceny se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí sleva, která percentuálně odpovídá snížení užitné hodnoty výrobku v důsledku vady s přihlédnutím k charakteru a druhu zboží, době užívání a opotřebení reklamovaného zboží.

18. V případě oprávněných reklamací bude prodávající postupovat přednostně tímto způsobem: o V případě odstranitelných vad přednostně prodávající odstraní závadu opravou reklamovaného předmětu, případně jeho součásti o V případě opakovaného výskytu vad nebo většího množství vad, které brání kupujícímu v řádném užívání, dodavatel přistoupí přednostně k výměně za nový předmět (resp. jeho součást) téhož typu. Nesouhlasí-li s tímto postupem zákazník, může žádat přiměřenou slevu z ceny předmětu plnění nebo od smlouvy odstoupit.

19. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen předat prodávajícímu kompletní předmět plnění včetně příslušenství a dokumentace, smluvní strany si v tomto případě vrátí vzájemná plnění dle zásad o bezdůvodném obohacení.

20. Kupující je povinen před předáním zboží k reklamačnímu řízení provést příslušnou zálohu dat. V případě, kdy kupující zálohu dat neprovede, bere na sebe nebezpečí škody v důsledku možné ztráty dat při vyřízení reklamace.

6.1.3. Vydání reklamovaného předmětu plnění Reklamovaný předmět vydá dodavatel po vyřízení reklamace pouze při předložení originálu potvrzení o převzetí zboží, předložení státního dokladu (prokazující oprávněnost příslušné osoby) se shodným jménem jako je na kupní smlouvě či doložením, že přebírající je statutárním orgánem společnosti či subjektem oprávněným za ni jednat v souvislosti s uzavřenou příslušnou kupní smlouvou.

6.1.4. Účtování skladného

1. Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů ode dne, kdy musí být reklamace ukončena, může mu být účtováno skladné ve výši 30 Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí výše uvedené lhůty. Pokud si kupující zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, může být toto zboží použito na úhradu skladného.

2. Kupující bere na vědomí, že prodávající může dle výše uvedeného postupovat cestou svépomocného prodeje dle § 2126 a násl. Občanského zákoníku, kdy v případě Prodlení strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. 6.2.1. Neoprávněná reklamace V případě neoprávněné reklamace má dodavatel právo vyúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup (platí v případě postupu dle obchodního zákoníku).

6.2.2. Reklamace zboží nakoupeného přes internet – distančním způsobem 1. Reklamaci zboží nakoupeného přes internet (dodávka Prodávajícího přepravní službou) můžete uplatnit u Prodávající, a to i na provozovně Prodávajícího (viz výše). V tomto případě pak běží lhůta pro vyřízení reklamace od faktického převzetí reklamovaného zboží prodávajícím.

7. Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů v případě distančních smluv

1. Kupující, který je spotřebitelem, má právo dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak spotřebitel rozhodne, je potřeba zboží poslat, popř. dodat zpět bez zbytečného odkladu, maximálně do 14 dnů od prokazatelného sdělení prodávajícímu o odstoupení od kupní smlouvy (odstoupení od smlouvy může být provedeno e-mailem, poštou či obdobným způsobem jasného a prokazatelného sdělného způsobu zachycující projev vůle kupujícího o odstoupení). Prodávající do 14 dnů od navrácení zboží či prokázání, že zboží bylo odesláno, vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku, kterou přijal. Kupující bere na vědomí, že prodávající může navrácenou cenu, kterou přijal, snížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným užíváním, toto snížení však bude vždy přiměřené s ohledem na dobu užívání a míru opotřebení navráceného zboží. Vrácení peněz probíhá výhradně převodem na bankovní účet kupujícího. V případě, kdy tento způsob nebude možný pro překážku na straně spotřebitele, budou finanční prostředky navráceny stejným způsobem, jakým je prodávající převzal. V případě dalšího nákupu u Prodávajícího může být částka ihned po vystavení započtena oproti nové faktuře u prodejce.

2. Kupující bere výslovně na vědomí v souladu s § 1832 odst. 2 Občanského zákoníku, že v případě, kdy zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (nejlevnější tuzemský dopravce v době odstoupení od smlouvy kupujícím), stejně tak, že náklady na zpětné vrácení předmětu koupě hradí kupující.

3. Uplatňuje-li kupující své právo na odstoupení od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží, která byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku a zboží mu bylo předáno prostřednictvím přepravní služby či kurýrem, uplatňuje toto své právo u Prodávajícího (viz výše).

4. Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má kupující povinnost nést náklady spojené s vrácením zboží dle za uvedení zboží do původního stavu).

5. Ceník je pouze orientační, uvedené ceny se mohou lišit v závislosti na skutečných nákladech spojených s vrácením zboží a dle typu navráceného zboží.

6. Kupující nemůže odstoupit podle § 1837 Občanského zákoníku od kupní smlouvy:

  • • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
  • • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
  • • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
  • • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
  • • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
  • • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
  • • o dodávce novin, periodik nebo časopisů
  • • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

8. Rozpor s kupní smlouvou

1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.

2. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

3. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

4. V případě neuplatnění zákonné vyvratitelné domněnky dle odst. 3 bude prodávající postupovat tak, že dle požadavku kupujícího buď věc opraví, nebo vymění tak, aby věc odpovídala řádnosti kupní smlouvy. Nebude-li tento postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu popř. od kupní smlouvy odstoupit.

9. Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad a záruční list.

2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné ve vztahu k třetím subjektům.

3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

6. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, PayPal banking apod.) a odstoupí-li prodávající od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

10. Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

3. V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

5. V případě zaplacení zboží online eBankou, online platební kartou, bankovním převodem nebo pomocí PaySec, PayPal musí kupující při osobním převzetí zboží na provozovně předložit občanský průkaz ke kontrole totožnosti (místo občanského průkazu je možný řidičský průkaz nebo cestovní pas).

6. při objednávce nad 20 000 Kč se musí každý zákazník prokázat dokladem prokazujícím jeho oprávněnost (občanský průkaz, řidičský průkaz) na provozovně, kde si zvolil vyzvednutí zásilky. V případě, že si budete přát vyzvednutí jinou osobou, musíte prodávajícího buď telefonicky, nebo emailem informovat a vybavit určenou osobu plnou mocí prokazující její zmocnění.

11. Ostatní ujednání

1. RAS, spol. s r.o. uzavřela s kolektivním systémem RETELA Smlouvu o zajištění kolektivního plnění č. 2012/01/01/032 za účelem plnění povinností zpětného odběru elektrozařízení. Rozhodnutím č. 57867/ENV/12 vydaném Ministerstvem životního prostředí bylo uvedené společnosti přiděleno evidenční číslo v Seznamu výrobců 03099/12-ECZ dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. V ceně zakoupeného zboží je zahrnut recyklační poplatek RETELA systému.

2. Kupující bere na vědomí, že zboží prodávané v elektronickém obchodě Prodávajícího jsou elektronické součástky, příslušenství k počítačům a jiné výrobky výpočetní či zabezpečovací techniky, které v naprosté většině vyžadují odborné znalosti k montáži, zprovoznění či funkčnosti a nejsou určeny k samostatnému použití.

3. Návod a dokumentace v českém a (nebo) anglickém jazyce je v elektronické podobě přiložena ke zboží na CD umístěna na smartcardsreaders.shop, nakupující má možnost vzhledem k povaze zboží (úzce specializované zařízení pro IT odborníky) zvolit levnější variantu dodání bez přiloženého CD s manuály, ovladači a návody – touto volbou potvrzuje, že si příslušné návody a manuály stáhne přímo ze stránek prodávajícího. Vstupní jednotky a čtečky čipových karet jsou prodávány jako OEM produkty pro specializované firmy a vyžadují odborné znalosti k instalaci, dokumentace a obslužné příkazy jsou proto většinou v anglickém jazyce.

4. Čipové karty dodávané Prodávajícím nejsou bez použití speciální technologie tisku vhodné na celobarevný zákaznický potisk, na možnost potisku těchto karet se obraťte na obchodní oddělení, kde Vám bude nabídnuta možnost vysoce kvalitního offsetového potisku při výrobě či další alternativy potisku dodávaných karet.

5. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoliv škody způsobené neodbornou instalací či zprovozněním výrobků a zařízení bez odpovídajících odborných znalostí.

6. Pokud kupující nemá odpovídající odborné znalosti, může kontaktovat Prodávajícího k zajištění odborné instalace či zprovoznění certifikovanou a znalou osobou.

12. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím, marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího, na základě tohoto prověření pak může být ze strany prodávajícího učiněna Kupujícímu speciální nabídka. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou níže a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození a/nebo rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, podpis příp. elektronický podpis. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení) a za účelem prověření jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu R.A.S. spol. s r.o., Babická 2341/5, Praha 4 - Chodov, IČ 60473118.

Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené společnosti R.A.S. spol. s r.o. pro marketingové účely poskytuje R.A.S. spol. s r.o. dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnosti R.A.S. spol. s r.o. pro marketingové účely je platný po dobu 7 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Kupujícím. Z odběru obchodních sdělení se může Kupující snadno odhlásit tím, že si upraví nastavení svého uživatelského profilu nebo využije kontaktního formuláře eshopu nebo Prodávajícího kontaktuje prostřednictvím infolinky na tel. čísle uvedeném na webové stránce kontaktů eShopu.

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či elektronický podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

R.A.S. spol. s r.o. může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

R.A.S. spol. s r.o. si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu. V případě problémů s objednávkou může Kupující kontaktovat R.A.S. spol. s r.o. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo call centra.

R.A.S. spol. s r.o. si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových aplikacích ke zlepšování svých služeb.

13. Společná a závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu rassro.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

3. Informace a poradenství: Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající sám získal od výrobce či svého dodavatele.

4. Stížnosti a připomínky kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit v provozovně Prodávajícího nebo prostředky elektronické komunikace (viz výše – údaje o prodávajícím). Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s platnými právními předpisy.

5. Písemná komunikace: V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresy kupujícího uvedené v objednávce.

6. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

7. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy, obecným soudem Prodávajícího je věcně příslušný soud podle místa jeho sídla, tedy buď Obvodní soud pro Prahu 4 nebo Městský soud v Praze.

8. Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

9. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). 12. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

10. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

11. Tyto Všeobecné podmínky tvoří i Nákupní a Reklamační řád jsou platné a účinné od 1. ledna 2018. Všeobecné podmínky, Nákupní a Reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovně Prodávajícího nebo jako dokument na webových stránkách Prodávajícího (viz výše) a vztahují se na objednávky učiněné ode dne jejich účinnosti. Změny Podmínek a řádů jsou vyhrazeny.

12. Nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek a řádů je příloze Vzor odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě, reklamace…

13. Změny, omyly a chyby v textu vyhrazeny.

V Praze dne 04.01.2018 R.A.S. spol. s.r.o.

TOPlist